graph
Last 30 days
 InOutTotal
25 September1.37 GiB2.19 GiB3.56 GiB
24 September2.73 GiB4.57 GiB7.30 GiB
23 September2.41 GiB4.22 GiB6.63 GiB
22 September2.70 GiB4.56 GiB7.25 GiB
21 September2.60 GiB4.96 GiB7.55 GiB
20 September2.81 GiB4.96 GiB7.77 GiB
19 September2.67 GiB4.86 GiB7.53 GiB
18 September2.79 GiB5.05 GiB7.83 GiB
17 September3.71 GiB6.12 GiB9.83 GiB
16 September4.13 GiB6.67 GiB10.80 GiB
15 September3.79 GiB6.67 GiB10.46 GiB
14 September3.85 GiB6.45 GiB10.30 GiB
13 September3.90 GiB6.54 GiB10.44 GiB
12 September3.12 GiB5.02 GiB8.14 GiB
11 September769.45 MiB1.10 GiB1.85 GiB